BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TRƯỜNG CAO ĐẲNG                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI                                                          ——————-

                *****

Số : 102   / QĐ-ĐT                                     Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2013

BỔ SUNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Quyết định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006

Ban hành quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

 

–          Căn cứ Quyết định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 Ban hành quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

–          Căn cứ hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo ngày 03/5/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội.

–          Nay nhà trường bổ sung hướng dẫn thực hiện quy chế trên như sau:

Để xem toàn bộ nội dung quyết định vui lòng nhấn tại đây : QĐ_bổ_sung_HDTH_quy_chế_25