BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày 18   tháng 0 4 năm 2014

Số:   104 /QĐ-TTNNTH

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

      

Căn cứ quyết định số 1400/ QĐ-TTG ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2010”.

Căn cứ kế hoạch số 808/ KH-BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Kế hoạch triển khai đề án ngoại ngữ 2020 trong các cơ sở giáo dục Đại học giai đoạn 2012 – 2020”.

Căn cứ qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình đào tạo Tin học trình độ A, B, C.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội.

Nhà trường qui định các điều kiện dự thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học cụ thể như sau:

1) Sinh viên hệ Cao đẳng:

a. Ngoại ngữ: Sinh viên đã hoàn thành chương trình học Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn chuyên ngành, có điểm tổng kết mỗi môn đạt từ 5,0 trở lên; được dự thi chứng chỉ A2.

b. Tin học: Sinh viên đã hoàn thành chương trình học Tin học đại cương, Tin học chuyên ngành, có điểm tổng kết mỗi môn đạt từ 5,0 trở lên và học thêm kiến thức bổ sung của chương trình B; được dự thi chứng chỉ B.

2) Học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiêp, Trung cấp nghề:

     a. Ngoại ngữ: Học sinh đã hoàn thành chương trình học Anh văn, có điểm tổng kết đạt từ 5,0 trở lên và học thêm kiến thức bổ sung của chương trình A1; được dự thi chứng chỉ A1.

(Riêng học sinh học ngành Công nghệ thông tin đã học Anh văn chuyên ngành có điểm tổng kết đạt từ 5,0 trở lên thì không phải học thêm kiến thức bổ sung).

b. Tin học: Học sinh đã học xong chương trình Tin học đại cương, có điểm tổng kết đạt từ 5,0 trở lên và học thêm kiến thức bổ sung của chương trình A; được dự thi chứng chỉ A.

3) Thí sinh tự do:

Người học mới từ đầu, được thi cấp chứng chỉ nếu hoàn thành chương trình đào tạo ở từng cấp độ cụ thể như sau:

a. Ngoại ngữ:

– Chứng chỉ A1: Thời gian học 270 tiết.

– Chứng chỉ A2 (đã có chứng chỉ A1): Thời gian học 270 tiết.

b. Tin học:

– Chứng chỉ A: Thời gian học 90 tiết.

– Chứng chỉ B: (đã có chứng chỉ A): Thời gian học 108 tiết.

– Chứng chỉ C: (đã có chứng chỉ B): Thời gian học 108 tiết.

 
Nơi nhận:
– BGH;
– Các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm;
– Lưu VT
 

HIỆU TRƯỞNG

 
Đã ký

Tạ Văn Hương